Adatvédelmi nyilatkozat

A Turck Hungary Kft. adatvédelmi nyilatkozata

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást elérhetővé kell tenni a társaság székhelyén és/vagy telephelyén, vagy az érintett személy részére kérésére ha az biztosítható, meg kell küldeni.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: TURCK Hungary Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszám: 01 09 666923

Adószám: 12328224-2-41

Képviselő: Estók Tibor

Telefonszám: +36 30 984 2530

Fax: +36 1 477 0741

E-mail cím: tibor.estok@turck.com  

(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Cégjegyzékszám: 01 10 042463

Adószám: 10901232-2-44

2. Számviteli szolgáltató:

A szolgáltató megnevezése:

Név: WTS Klient Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.

Cégjegyzékszám: 01-09-930353

Adószám: 11691675-2-42

3. Egyéb adatfeldolgozók

Ezen adatfeldolgozók Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzi az adatkezelést.

Tűzvédelem, Munkavédelem

Név: Complex Safety Kft.

Székhely: 3900 Szerencs, Ondi utca 28.

Cégjegyzékszám: 05-09-016121

Adószám:14430981-2-05

Üzemorvos

Név: Országos Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Cégjegyzékszám: 13-09-165927

Adószám: 11859059-2-13

IT szolgáltató:

Név: Invitech Megoldások Zrt.

Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.

Cégjegyzékszám: 13-10-041599

Adószám: 25568509-2-44

Név: Magyar Telekom Nyrt.

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: 01-10-041928

Adószám: 10773381-2-44

Név: Hans Turck GmbH&Co KG

Székhely: 45472 Mülheim, Witzlebenstr. 7

Cégjegyzékszám: AG Duisburg HR A 8539

Adószám: DE120353803

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

   1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok (vezetői engedély, nyelvvizsga, OKJ-s képzés dokumentumának száma), fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

   2. A személyes adatok beérkezésének helye: az ügyvezető e-mail címe: tibor.estok@turck.com. A nem ezeken a csatornákon beérkező jelentkezéseket a Társaság nem kezeli, azokat megsemmisíti.

   3. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

   4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

   5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, a gazdasági vezető, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, a jelentkezés elbírálásában közreműködő szakmai vezető.

   6. A személyes adatok tárolásának időtartama: A felvett munkavállaló esetében a munkaviszony végéig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a társaság hozzájárulás jogcímmel egy évig kezeli. Törölni kell annak adatait, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. Az önéletrajzok tárolásának helye: személyügyi osztály zárt szekrényben/irattartóban.

   7. A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

IV. FEJEZET
ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

I. Weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

1.   Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Minden alkalommal, amikor weboldalunkat lehívja, rendszerünk automatikusan adatokat gyűjt a lehívó számítógép rendszeréről.

Ekkor az alábbi adatok kerülnek összegyűjtésre:

   1. Információk a böngésző típusáról, a használt változatról, a használt nyelvről

   2. Információ az eszköz típusáról és az alkalmazott felbontásról

   3. Az operációs rendszerről

   4. A felhasználó internetszolgáltatója

   5. A felhasználó IP-címe

   6. A felhasználó helye

   7. A hozzáférés dátuma, időpontja és időtartama

   8. Oldalak letöltésének száma

   9. Azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a honlapunkra érkezik

   10. Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a mi honlapunkon keresztül hívott le

Az adatokat a rendszerünk naplófájljaiban is tároljuk. Ezen adatokat a felhasználó más személyes adataival együtt nem tárolódnak.

2.   Az adatfeldolgozás jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

3.   Az adatfeldolgozás célja

Az IP-cím rendszer általi ideiglenes tárolása ahhoz szükséges, hogy az a weboldalt a felhasználó számítógépére továbbíthassa. Ehhez a felhasználó IP-címét a munkamenet időtartama alatt meg kell őrizni.

A naplófájlok tárolása a weboldal működésének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatok a weboldal optimalizálását és az információtechnológiai rendszereik biztonságát biztosítják. Ebben az összefüggésben az adatok marketingcélú értékelésére nem kerül sor.

4.   A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljából már nem szükségesek. A weboldal adatainak összegyűjtése esetén az adatok akkor törlődnek, amikor az adott munkamenet befejeződött.

Az adatok ezen túli tárolás lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlődnek, vagy eltávolításra kerülnek, így a hívó ügyfél hozzárendelése már nem lehetséges.

5.   Elállási és törlési lehetőség

A weboldal biztosításához szükséges adatgyűjtés és a naplófájlokban való adattárolás alapvető fontosságú a weboldal működtetése szempontjából. Tehát a felhasználó részéről tiltakozási lehetőség nincs.

II. A sütik (Cookie) használata

a) Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

A weblapunk sütiket használ A sütik olyan szövegfájlok, amelyeket a böngésző, illetve a böngésző által a felhasználó számítógépes rendszere tárol. Amikor a felhasználó ellátogat egy weboldalra, egy süti tárolódik a felhasználó operációs rendszerén. Ez a süti olyan jellegzetes jelsorozatot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását, ha újra ellátogat az oldalra.

Azért használunk sütiket, hogy honlapunkat felhasználóbarátabbá tegyük. A weboldalunk egyes elemei megkövetelik, hogy a hívó böngésző még egy másik oldalra való látogatás után is azonosítható legyen.

A sütik az alábbi adatok tárolják és továbbítják:

   1. Nyelvbeállítás

   2. Bejelentkezési adatok

   3. Session ID

Weboldalunkon olyan sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználók böngészési viselkedésének elemzését.

Ily módon a következő adatok továbbíthatók:

   1. Beírt keresési kifejezés

   2. Oldalfelkeresés gyakorisága

   3. A weboldal funkcióinak igénybevétele

   4. Termékek megadása termékösszehasonlítás céljából

   5. Weboldal navigáció (személyhívás és szűrés)

   6. Képernyőméret

   7. Készülék típusa

   8. Böngésző

   9. Hely (csak ország)

Az így összegyűjtött felhasználók adatait technikai óvintézkedésekkel álnevesítik. Ezáltal az adatok hozzárendelése a hívó felhasználóhoz már nem lehetséges. Az adatok a felhasználó egyéb személyes adataival együtt nem kerülnek mentésre.

Weboldalunk felkeresésekor a felhasználókat tájékoztató banner figyelmezteti az elemzési célból használt sütikre, és utal az adatvédelmi nyilatkozatra. Ilyenkor arról is tájékoztatjuk, hogy a sütik tárolása letiltható a böngésző beállításai között.

Az általunk használt elemzési eszközökkel kapcsolatos további információk az alábbi magyarázatokban és hivatkozásokban találhatók:

Google Analytics:

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatást, a Google Analytics-ot használja. A Google Analytics szövegfájlokkal (un. Sütikkel) dolgozik, amelyek az Ön készülékén kerülnek mentésre, hogy információkat nyerhessenek az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban. A süti által generált információk a weboldal használatáról, általában a Google egyesült államokbeli szerveréhez továbbítódnak és ott tárolódnak. Amennyiben ezen a weboldalon az IP anonimizálást aktiválja, az Ön IP címét elküldés előtt a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség szerződéses államaiban. Csak kivételes esetben továbbítódik a teljes IP cím a Google egyesült államokbeli szerverére, és ilyenkor azt az egyesült államokbeli szerveren rövidítik le. Megbízásunk alapján a Google ezeket az információkat arra használja, hogy elemzéseket készítsen a weboldal használatról, kimutatásokat készítsen a honlapon zajló aktivitásról, és további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által átadott IP cím az egyéb adataival nem kerül összevetésre. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az ne tároljon sütiket, azonban figyelmeztetjük, hogy ez adott esetben gátolhatja weboldalunk minden funkciójának teljes körű használatát. Ezen túlmenően megakadályozhatja a sütik által generált és a Ön weboldalhasználatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP címét) továbbítását a Google részére, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi hivatkozáson elérhető beépülő böngésző modult (plugin) https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Ads:
A weboldalunkba integráltuk a Google Ads szolgáltatást. A Google Ads egy olyan online hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg mind a Google keresőmotor találatai között, mind a Google hirdetési hálózatában. A Google Ads a hirdető számára lehetővé teszi bizonyos kulcsszavak meghatározását, melyek által kizárólag akkor jelenik meg egy adott hirdetés a Google keresési találatai között, ha a felhasználó a keresőmotor használatával lehív egy a kulcsszóhoz kapcsolódó releváns találatot. A Google hirdetési hálózatán belül a hirdetéseket automatikus algoritmusok osztják szét a témához kapcsolódó weboldalak között az előzőleg meghatározott kulcsszavaknak megfelelően. Arra használjuk a Google Ads szolgáltatást, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket jelenítsünk meg harmadik fél által üzemeltett weboldalakon és a Google keresőmotor keresési találatai között, valamint arra, hogy harmadik fél hirdetéseit jelenítsük meg a mi weboldalunkon. Ha egy érintett személy Google-hirdetés útján látogat el a weboldalunkra, a Google egy „konverziós sütit” helyez el az adott felhasználó informatikai rendszerében. A konverziós süti harminc nap múlva lejár és nem szolgál az érintett személyazonosítására. Ameddig a konverziós süti érvényben van, addig segítségével nyomon követjük, hogy a felhasználó felkeres-e bizonyos aloldalakat, mint például a webáruház kosarát. A konverziós süti révén a Google és mi követni tudjuk, hogy az az érintett, aki Google-hirdetés útján látogatott el a weboldalunkra, generált-e eladást, azaz teljesült-e vásárlás vagy megszakadt.

A konverziós süti által összegyűjtött adatok és információk alapján a Google konverziós statisztikákat hoz létre a weboldalunkhoz. Mi pedig arra használjuk ezeket a forgalmi statisztikákat, hogy meghatározzuk, hogy összesen hányan jutottak el a weboldalunkra Google Ads hirdetés útján, ily módon értékeljük az adott Google Ads hirdetés sikerességét vagy sikertelenségét és optimalizáljuk a jövőbeli Google Ads hirdetéseinket. Ugyanakkor sem a mi cégünkhöz, sem más Google Ads szolgáltatást használó hirdetőhöz nem jut el semmiféle az érintett személyazonosítására alkalmas információ.

A konverziós süti személyes adatot tárol, például arra vonatkozóan, hogy mely weboldalakat látogatta meg az érintett. Weboldalunk felkeresése ezért minden alkalommal személyes adatok feldolgozásával jár, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is. A Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország a Google-nek az a kapcsolt vállalkozása, amely az Ön adatainak kezeléséért és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartásáért felel.

Az internetböngészőjének megfelelő beállításával Önnek bármikor lehetősége van megakadályozni, hogy a weboldalunk a fenti módon sütiket helyezzen el, ezzel tartósan megakadályozza a sütik tárolását. Az internetböngészőjének beállításával azt is meg tudja akadályozni, hogy a Google konverziós sütiket tároljon az informatikai rendszerében. Ezen kívül a Google Ads által már eltárolt sütik is bármikor kitörölhetők az internetböngészővel vagy egyéb szoftverrel.

Továbbá van lehetősége leiratkozni (opt out) a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiről is. Ehhez nyissa meg az internetböngészőjével a https://adssettings.google.com linket és tegye meg a szükséges beállításokat.
További információt és a Google érvényben lévő adatvédelmi rendelkezéseit itt találja:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Hotjar:

A felhasználói igények jobb megértése és a weboldalon lévő ajánlatok optimalizálása érdekében Hotjar-t használunk. A Hotjar technológia segítségével jobban megértjük felhasználóink tapasztalatait (pl. melyik oldalon mennyi időt tölt el, melyik linkre kattint, mit szeret vagy mit nem stb.) – ez abban nyújt nekünk segítséget, hogy ajánlatunkat a felhasználók visszajelzéseivel összehangoljuk. A Hotjar sütik és más technológiákat használatával gyűjt információkat felhasználóink szokásairól és készülékeiről, kiváltképp a készülék IP címéről (csak anonimizált formában tárolódik), a képernyőméretről, a készüléktípusról (Unique Device Identifiers), a böngésző használatáról, a tartózkodási helyről (csak ország), és a honlapunk megjelenítéséhez előnyben részesített nyelvről. A Hotar ezeket az információkat egy álnévvel ellátott felhasználói profilban tárolja. Ezek az információk a felhasználók beazonosítása céljából sem a Hotjar sem pedig általunk nem kerülnek felhasználásra, és a felhasználók egyéb adataival nem kerülnek összevetésre. További információk a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók itt.

Ön elutasíthatja a felhasználói profil tárolását és a Hotjar által a weboldalunkon tett látogatásával kapcsolatos információk összegyűjtését, valamint a Hotjar által a nyomkövetési sütik (Tracking Cookies) beállítását más weboldalakon a Opt-Out-Link linkre kattintva.

ClickDimension:

A ClickDimensiont az ajánlatkérések kezeléséhez használjuk kapcsolatfelvételi űrlapokon és e-mailen keresztül. A megfelelő tájékoztatást a V. V. kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail-cím alatt talál.

Facebook:
A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing)  létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a  weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum 180 napig.
A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Ha szeretné elutasítani a weben a Facebooktól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresse fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégezni mindegyik Ön által használt böngészőben.

OptiMonk:

Az ügyfél élmény optimalizálsában az OptiMonk Zrt. segíti a munkánkat. Adatkezelésünkkel kapcsolatban a következő leírásban olvashat bővebben: https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

b) Az adatfeldolgozás jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

c) Az adatfeldolgozás célja

A technikai okokból szükséges sütik használatának a célja, hogy a felhasználó részére megkönnyítsék a weboldal használatát. A weboldalunk egyek funkciói a sütik használata nélkül nem jeleníthetők meg. Ez azért szükséges, hogy a böngésző egy másik weboldalra látogatás után is felismerhető legyen.

Az alábbi alkalmazásokhoz van szükségünk sütikhez:

   1. A nyelvbeállítások átvétele

   2. Keresőkifejezések megjegyzése

   3. Termékösszehasonlítás

   4. Navigáció a weboldalon

   5. Tracking Tools (adatelemező alkalmazások) – a felhasználóbarát optimalizáláshoz

   6. A weboldal műszaki működésének biztosítása.

A sütik által a helyes működés érdekében összegyűjtött felhasználói adatok nem kerülnek be a felhasználói profilokba.

Az elemző sütiket a honlapunk minőségének és tartalmának javítása céljából használjuk. Az elemző sütik használatával a felhasználók weboldalhasználati szokásairól kapunk információkat, amely révén folyamatosan optimalizálni tudjuk ajánlatainkat.

d) Az adatok tárolásának időtartama, elállási és megszüntetési lehetőség

A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak, ahonnan a mi weboldalunkra továbbítódnak. Ezért Ön, mint felhasználó, teljes mértékben ellenőrizheti a sütik használatát. Az internetböngésző beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már mentett sütiket bármikor törölheti. Ez automatikusan is elvégezhető. Ha a sütiket letiltotta a mi weboldalunkon, előfordulhat, hogy nem lehet a weboldal összes funkcióját teljes egészében használni.

III. Hírlevél

1.   Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Honlapunkon feliratkozhat ingyenes hírlevelünkre. A hírlevélre történő regisztráció során a beviteli maszkok adatai hozzánk továbbítódnak. Ezek az alábbi adatok:

   1. Megszólítás

   2. Keresztnév

   3. Vezetéknév

   4. E-mail-cím

Ezenkívül a regisztráció során a következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

   1. A felhasználói számítógép IP címe

   2. A regisztráció dátuma és időpontja

   3. Ország

   4. Nyelv

Az adatok feldolgozásához az Ön beleegyezését a regisztrációs folyamat során szerezzük be, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra.

A hírlevelek küldéséhez szükséges adatok a feldolgozás során nem továbbítódnak harmadik személynek. Az adatok kizárólag a hírlevél kiküldéséhez lesznek felhasználva.

2.   Az adatfeldolgozás jogalapja

Az érintett hozzájárulása

3.   Az adatfeldolgozás célja

A felhasználó e-mail-címe a hírlevélküldéshez szükséges.

A regisztrációs folyamattal összefüggésben az egyéb személyes adatok bekérése a szolgáltatások vagy az e-mail-cím használatával való visszaélés megakadályozását szolgálja.

4.   A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amennyiben már nincs rájuk szükség, hacsak jogi kötelezettség (mint például folyamatban lévő szállítói kapcsolatok) nem köteleznek vagy jogosítanak fel minket az adatok megőrzésére. Ennél fogva a felhasználó e-mail-címe addig tárolódik, amíg le nem iratkozik a hírlevélről.

A regisztrációs folyamat során összegyűjtött egyéb személyes adatok az e-mail-címmel együtt törlődnek.

5.   Elállási és törlési lehetőség

A hírlevelet a felhasználó bármikor lemondhatja. Ehhez minden hírlevélben található egy link.

Ezáltal lehetősége nyílik a regisztrációs folyamat során összegyűjtött személyes adatok tárolásához szükséges beleegyezés visszavonásához is.

IV. Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail-cím, termékregisztráció és termék visszaküldése

1.   Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Honlapunkon kapcsolatfelvételi űrlapok elérhetők, melyek az elektronikus kapcsolatfelvételre szolgálnak. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, a beviteli sablonba bevitt adatok továbbításra és mentésre kerülnek. Ezek az alábbi adatok lehetnek:

   1. Megszólítás

   2. Titulus

   3. Keresztnév

   4. Vezetéknév

   5. E-mail-cím

   6. Vállalat

   7. Utca, házszám

   8. További cím

   9. Város

   10. Megye

   11. Irányítószám

   12. Ország

   13. Telefonszám

   14. Az Ön ajánlatkérése

   15. Cég

Az üzenet küldésekor az alábbi adatokat is tárolódnak:

   1. A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatok feldolgozásához a küldés folyamán az Ön beleegyezését kérjük, és erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozunk.

Alternatív megoldásként a megadott e-mail-címen keresztül léphet velünk kapcsolatba. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatai tárolódnak.

Az adatok harmadik személynek nem továbbítódnak. Az adatok kizárólag a folytatott kommunikáció feldolgozásához kerülnek felhasználásra.

Ezen ajánlatok megvalósításához a ClickDimension eszközt használjuk. Az általunk használt eszközzel kapcsolatos további információk az alábbi magyarázatokban és hivatkozásokban találhatók:

ClickDimension:

A weboldalaink látogatói tevékenységének nyomon követéséhez bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk. Ezen információk alapján javítani tudjuk weboldalaink tartalmát, és látogatóink jobb képet kapnak szervezetünkről és weboldalunkról. Ezek olyan információkat tartalmazhatnak, melyek Önt mint személyt beazonosítják vagy egy azonosítható személyre utalnak. Ideértve a: nevet, titulust, cégnevet, tisztséget, szaktudást, levelezési címet, telefonszámot vagy e-mail-címet. Olyan egyéb információkat is gyűjthetünk, amelyek nem mutatják ki az Ön személyazonosságát vagy nem kapcsolódnak közvetlenül egy azonosítható személyhez, pl. böngésző- és készülékinformációkat, sütik, pixel tagek és más technológiák által gyűjtött információkat, továbbá demográfiai adatokat. Ezeket, illetve egyéb információkat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátott soha nem adjuk tovább egy harmadik személynek, kivéve, ha az a szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges, és akkor is csak az Általános Szerződési Feltételekben leírt mértékben.

Amikor a weboldalunkon kitölt egy webes űrlapot, az adataidat a CRM rendszerünkben tároljuk, és a honlapunkon tett korábbi látogatásainak egy része elérhető lesz számunkra az Ön igényeinek a felderítése céljából. Ezeket az információt az Önnel való kapcsolatfelvételhez és honlapunk fejlesztéséhez használjuk fel. Ha azonban az alábbiakban leírt privát böngészést használja, adatait a böngészési előzményeinek a rendelkezésre bocsátása nélkül tudja megadni. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait megkapjuk, kérjük, ne töltsön ki semmilyen webes űrlapot ezen a weboldalon.

Ha megadja e-mail-címét, és hozzájárul az e-mail marketinghez, bizonyos információkat gyűjtünk arról, hogy az e-mailt mikor nyitotta meg, illetve, hogy megnyitotta-e, továbbá, hogy melyik linkekre kattintott. Ez az információk egy e-mail kampány hatásosságának és sikerének értékelésére szolgálnak.

Az e-mailek valamelyikében található linkre kattintva a személyes azonosítást teszi lehetővé a weboldalunkon, és ezzel a böngészési előzmények egy része a weboldalunkon dolgozók rendelkezésére bocsájtja, aminek köszönhetően hatékonyabban tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, és javítani tudjuk a weboldalunkat. Ha nem szeretné ezt a követést, leiratkozhat a leveleinkről, vagy a privát böngésző mód használatával elkerülheti a követést.

A ClickDimensions soha nem használ olyan működési elveket, amelyek azonosítják a látogatókat, vagy olyan információcseréket tartalmaznak, amelyeket Ön más honlapokkal a rendelkezésünkre bocsát, vagy fordítva. A ClickDimensions nem tárol adatokat a számítógép helyi, megosztott Flash-objektumairól (vagyis soha nem használjuk az úgynevezett "Flash cookie-kat").

Ha nem szeretné, hogy ez a webhely sütit helyezzen el a böngészőjében és nyomon kövesse tevékenységét, elhagyhatja a weboldalt vagy a weboldalon privát böngészést (rprivacy mode in your web browse) használhat. Az adatvédelmi mód használatához olvassa el az alábbi linkeket, attól függően, hogy melyik böngészőt használja.

InPrivate mode in Microsoft Edge

Incognito mode in Google Chrome

Private browsing mode in Mozilla FireFox

Private browsing mode in Apple Safari

Bővebb információkat a következő weboldalon talál: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

2.   Az adatfeldolgozás jogalapja

Az érintett hozzájárulása

3.  Az adatfeldolgozás célja

A bemeneti sablonba bevitt személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozására szolgál. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetében is fennáll az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdekünk.

A küldés során feldolgozott egyéb személyes adatok az űrlapokkal történő visszaélést akadályozzák meg, és informatikai rendszereink biztonságát biztosítják.

4.   A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljából már nem szükségesek. Azok a személyes adatok, melyek a formanyomtatványok beviteli sablonjából származnak és azok, melyek e-mailben lettek elküldve, akkor törlődnek, amikor a felhasználóval folytatott kommunikáció befejeződött. A kommunikáció akkor tekinthető befejezettnek, amikor a körülményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a releváns tények tisztázva vannak.

5.   Elállási és törlési lehetőség

A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ha a felhasználó e-mailben kapcsolatba lép velünk, bármikor kérheti, hogy a személyes adatait ne tároljuk. Ilyen esetben a beszélgetés nem folytatható.ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adat törlődik.

V. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

   1. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) vonatkozó részei szerinti 5 év, számviteli bizonylathoz kapcsolódó személyes adat kezelésének időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint 8 év.

   2. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

   3. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

   1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója, beosztása.

   2. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése.

   3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó ill. szerződés kötés és kezelés tárgyában érintett munkavállalói.

   4. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti 5 év.

   5. Amennyiben a személyes adatkezelésre a szerződés teljesítéssel nem közvetlen kapcsolatban kerül sor, abban az esetben a személyes adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolattartás, jogalapja az érintett hozzájárulása.

3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján, a sütik (cookie) alkalmazásáról

   1. A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

   2. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

   3. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

VI. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

   1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

   2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

   3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

2. Kifizetői adatkezelés

   1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017 évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

   2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

   3. A személyes adatok címzettjei: a Társaságadózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

VII. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

(Rendelet 23. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

VIII. FEJEZET
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

   1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

   a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

   b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

   c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

   d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

   e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

   f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

   2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

   a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

   b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

   c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

   d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

   e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

   f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

   3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

   4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

   1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

    a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

    b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

    c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

    d) az érintett személyes adatok kategóriái;

    e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

    f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

   2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

    a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

    b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

    c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

    d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

    e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

    f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

    g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

   3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

    a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

    b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

    c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

   4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

   5. Az 1-4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

     a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

     b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

    c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

    d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

   1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől   visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

    a) az adatkezelés céljai;

    b) az érintett személyes adatok kategóriái;

    c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

    d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

    e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

    f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

    g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

    h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

   2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

   3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

   1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

    b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

    c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

    d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

    e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

    f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

    a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

    b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

    c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

    d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

    e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

   1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

    a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

    b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

    c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

    d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

   1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

    a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

    b) az adatkezelés automatizált módon történik.

   2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

   4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

   1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

   3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

   5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

   6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

   1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

   2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

    a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

    b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

    c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

   1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

    a) nemzetbiztonság;

    b) honvédelem;

    c) közbiztonság;

    d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

    e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

    f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

    g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

    h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

    i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

    j) polgári jogi követelések érvényesítése.

   2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

    a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

    b) a személyes adatok kategóriáira,

    c) a bevezetett korlátozások hatályára,

    d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

    e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

    f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

    g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

    h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

   (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

   1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

   2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

   3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

    a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

    b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

    c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

   4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

   1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

   2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

   1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

   2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

   3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

   4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

   1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

   2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

IX. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

   1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

   2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

   3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

   4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

   5. Az Adatkezelő a  Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

    a) indokolt és arányos mértékű adminisztrációs díjat számíthat fel, vagy

    b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

   6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Select Country

Turck worldwide

to top